idp

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒/๒๕๕๘    

 ๑. การรายงานตามแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • แบบฟอร์ม ๒.๑ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
 • แบบฟอร์ม ๒.๒ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 • แบบฟอร์ม ๓.๑ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
 • แบบฟอร์ม ๓.๒ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
 • แบบฟอร์ม ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๘ 
 • เอกสารการพัฒนาบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
            ๑.
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)"
            ๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)"
            ๓. หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)"
            ๔. แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)"
            ๕. แบบทดสอบเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)"
             . ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)" 
 • . โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)  

  ๑. โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)

  ๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)"

  ๓. หนังสือเสนอจัดทำ "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)"

  ๔. หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)"

  ๕. เอกสารการฝึกอบรม "คู่มือการจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรม ArcGIS 9.3"

  ๖. แบบประเมินผหลังการฝึกอบรม "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)"

  ๗. แบบทดสอบเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3)"

  ๘. ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "โครงการทบทวนการจัดทำระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcMap (ArcGIS 9.3"