ไฟล์ pdf

กราฟ

จำนวนสัตว์ทั้งหมด

iconpdf

icongraph

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

iconpdf

icongraph

จำนวนโคเนื้อ

iconpdf

icongraph 

จำนวนโคนม

iconpdf

 icongraph

จำนวนกระบือ

iconpdf

icongraph

 จำนวนสุกร

iconpdf

icongraph

จำนวนไก่

iconpdf

icongraph

จำนวนเป็ด

iconpdf

 icongraph

จำนวนแพะ

iconpdf

icongraph

จำนวนแกะ

iconpdf

 icongraph

จำนวนสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

iconpdf

icongraph