คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

 

 เอกสารคู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานและตัวแทน

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

ระบบให้บริการยื่นใบอนุญาตอาหารสัตว์

bg login2

 

    เว็บไซต์ http://eservice.afvc.dld.go.th/dld-portal/doLogin.do 

    ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ