คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

 

๑. คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์

     ๑.๑ การขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

     ๑.๒ การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

     ๑.๓ การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

 

๒. คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์

     ๒.๑ การออกหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

     ๒.๒ การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์