สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

หมายเหตุ    
1.
เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินทุกด้าน และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
                           2. หากผู้เข้าสอบต้องการดูผลคะแนนการสอบ สามารถขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี