จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10-25 ภุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ตังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร   ประกาศสอบราคา| เอกสารสอบราคา | รายการวัสดุและเวชภัณฑ์ฯบัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2  | ใบเสนอราคา  | หนังสือค้ำประกัน  | หนังสือมอบอำนาจ