01                               

      ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร  "การผลิตผลงาน Infographic และ Clip เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นรวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน                                                                                                                              

      ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์