60091

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๑ หลักสูตร "ปฏิบัติการข่าวสาร IO (Information Operation) และเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน" มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐ ราย โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้   

 

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์