62013

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ดำเนินการตรวจติดตามและเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และร้านพิชชา มีท แอนด์ โปรดักส์ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม  

    

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์