62015

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ตรวจติดตาม  เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  และให้คำแนะนำผู้ประกอบการ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด  และอำเภอบางบัวทอง  จำนวน  2  แห่ง  11  ตัวอย่าง

ภาพกิจกรรม  

    

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์