krut

   

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (วุฒิ ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา  ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ  

     ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  หรือ Download ใบสมัคร และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๖๘๗ ต่อ ๑๗


ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ