pr dog

 

การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์

 

          การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการควบคุมปัญหาด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามบทบบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่น มีอำนาจดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนข้างเคียง" 

       โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 


        "การเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่
             1) สถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสม สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนำโรค เป็นต้น
             2) วิธีการเลี้ยงรบกวนความเป็นอยู่ของผู้อาศัยข้างเคียง เช่น ปล่อยให้สัตว์ไปกินพืชผักของคนข้างบ้าน หรือปล่อยให้ไปถ่ายที่บ้านข้างเคียง เป็นต้น
             3) เลี้ยงจำนวนมากเกินไป เช่นสถานที่เลี้ยงคับแคบ อยู่ใกล้บ้านข้างเคียงแต่เลี้ยงจำนวนมาก จนเกิดเสียงร้องดัง มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นมูลเหม็น เป็นต้น

 

ขั้นตอนการร้องเรียนที่เทศบาล/อบต.

 

 dog2

 

บทความอ้างอิงจากกรมอนามัย
หัวข้อ อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย บทที่ 10 การจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ