krut

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (วุฒิ ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา  ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ  

     ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  หรือ Download ใบสมัคร และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๖๘๗ ต่อ ๑๒


ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ 
|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
|
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก