66035

      วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายอภิชัย อร่ามศรี)ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข) เลขานุการคณะกรรมการฯ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) รายของ นายศักดิ์กรินทร์ สะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ผลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงฯกำหนด

💞ครอบครัวปศุสัตว์💞
📢 ทำด้วยใจ💚
📢 ทำให้ไว⚡
📢 ทำได้จริง💯

            ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์