67001
     

           วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. DLD-C พื้นที่จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จัดการฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ดังนี้

๑. เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรแบบมุ่งเป้า ในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
๒. เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลสินค้าเกษตรมูลค่าสูง(นมแพะ) พื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. เพื่อพัฒนาการผลิตนมแพะ โครงการนนทบุรีการันตี ของจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนายคัมภีร์ ภักดีไทย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวธนพรรณ นิลกำเนิด นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จากศวอ.ชัยนาท เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเกษตรกรในกลุ่มเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐ ราย ณ ศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และศพก.การเลี้ยงแพะ คุณอังคณา ดำรงค์ประเสริฐ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์