คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

 

 เอกสารคู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานและตัวแทน

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

ระบบให้บริการยื่นใบอนุญาตอาหารสัตว์

   ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

 

bg login

เว็บไซต์ http://eservice.afvc.dld.go.th/dld-portal/doLogin.do