::  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)
     ::  แบบแจ้งการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการ ใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล(แบบ7128)
     ::  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา พยาบาล(แบบ7129)
     ::  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ7130)
     ::  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)
     ::  หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7132)
     ::  หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7133)
     ::  กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือ ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก (แบบ7134)