×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5510
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5510

โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

                     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

                   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)   ทั้งสิ้น  ๘๑  ราย   ประกอบด้วย      แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน  ๕๒ ราย  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน  ๒๙  ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ      ตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี  ดังนี้

 

๑.  อำเภอบางใหญ่   จำนวน  ๒๐  ราย ประกอบด้วย  

๑.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน ๑๔  ราย 

-  ตลาดกลางบางใหญ่ (กลางวัน)

          ๑.  ร้านกุลณัศ  (เนื้อไก่)

          ๒.  ร้านเฮียศักดิ์ (เนื้อสุกร)

          ๓.  ร้านมาลัยเป็ดสด

-  ตลาดกลางบางใหญ่ (กลางคืน)

          ๔.  ร้านไก่เจ๊หน่อย

          ๕.  ร้านนพรัตน์ (เนื้อเป็ด)

          ๖.  ร้านชินรัฐฟาร์ม (เนื้อสุกร)

-  ตลาดพระปิ่น ๓

          ๗.  ร้านรสไก่สด

 -  ตลาดเจ้าพระยา

          ๘.  ร้านหมูอนามัย

          ๙.   ร้านรุ่งทิพย์ไก่สด

          ๑๐. ร้านแดงไก่สด

          ๑๑. ร้านหมูสดเฮียตือ

          ๑๒. ร้านสุนีไก่สด

          ๑๓. ร้านแม่กิมฮวยบางปะกอก (เนื้อสุกร)

          ๑๔. ร้านหมูสรายุทธ

๑.๒  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ๖ ราย 

          ๑.  ร้านนายบอมบ์ สาขา ๑ (เนื้อไก่)

          ๒.  ร้านพิชชา (เนื้อสุกร)

          ๓.   บิ๊กซี สาขาบางใหญ่

          ๔.  ท็อปเดลี่ สาขาบางใหญ่

          ๕.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ซ.กันตนา

          ๖.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวัดพระเงิน

 

๒.  อำเภอบางกรวย จำนวน  ๑๓  ราย ประกอบด้วย

๒.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน  ๑๑  ราย

-  ตลาดพระราม ๕

          ๑.  ร้านเจ๊หมวยหมูสด

          ๒.  ร้านเจ้จุ๋มหมูสด

          ๓.  ร้านกุหลาบไก่สด

          ๔.  ร้านคอดีเยาะห์ไก่สด

          ๕.  ร้านไก่สดอุดมทรัพย์

          ๖.  ร้านหมูอนามัย

-  ตลาดศรีบางกรวย

          ๗.  ร้านเตือนใจ (เนื้อสุกร)

          ๘.  ร้านราตรี (เนื้อสุกร)

          ๙.  ร้านพรพรรณ (เนื้อสุกร)

          ๑๐. ร้านแตงไก่สด

          ๑๑. ร้านเจ๊ต้อยไก่สดซีพี

๒.๒  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๒  ร้าน

          ๑.  โลตัส สาขาบางใหญ่

          ๒.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ส.ภาณุรังสี

 

๓.  อำเภอปากเกร็ด  จำนวน  ๑๕  ราย ประกอบด้วย

๓.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน  ๑๒  ราย

-  ตลาดพิชัย

          ๑.  ร้านเจ๊มะลิเจ้าเก่า (เนื้อสุกร)

          ๒.  ร้านเจ้เภาหมูอนามัย

          ๓.  ร้านเจ้เล็กหมูอนามัย

          ๔.  ร้านวรรณาไก่สด

          ๕.  ร้านสมศักดิ์เจ้าเก่า (เนื้อสุกร)

-  ตลาดรวมใจเมืองทองธานี

          ๖.  ร้านอัญชลี (เนื้อสุกร)

          ๗.  ร้านวิไล (เจ้เล็ก) (เนื้อสุกร)

          ๘.  ร้านวันวิษา (เนื้อสุกร)

          ๙.  ร้านหมูอนามัย

-  ตลาดดวงแก้ว

          ๑๐. ร้านป้าหมู

          ๑๑. ร้านหมูอนามัย

-  ตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด

          ๑๒. ร้านหมูอนามัย

๓.๑  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน  ๓  ราย

          ๑.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ม.ลานทอง

          ๒.  ท็อปเดลี่ สาขา เมืองทองธานี

          ๓.  ร้านรุ่งเรือง (เนื้อสุกร)

 

๔.  อำเภอบางบัวทอง  จำนวน  ๑๔  ราย ประกอบด้วย

๔.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๗  ราย

-  ตลาดหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

          ๑.  ร้านศรีวิลัย (เนื้อสุกร)

          ๒.  ร้านมนัส (เนื้อไก่)

          ๓.  ร้านแดนชัย (เนื้อสุกร)

          ๔.  ร้านเสาวรัตน์ (เนื้อไก่)

-  ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

          ๕.  ร้านจินตนา (เนื้อไก่)

          ๖.  ร้านไพฑูรย์ (เนื้อไก่)

          ๗.  ร้านพัชมณฑ์ (เนื้อสุกร)

๔.๒  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน ๗  ราย

          ๑.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา บัวทองเคหะ

          ๒.  ท็อปเดลี่ สาขาบัวทองเคหะ

          ๓.  ท็อปเดลี่ สาขาซีทูมอลล์

          ๔.  ท็อปเดลี่ สาขาบ้านบัวทอง

          ๕.  บิ๊กซี เอ็กตร้าบางใหญ่

          ๖.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเคหะบัวทอง ๒

          ๗.  ท็อปเดลี่ สาขา ม.นริศรา

 

๕.  อำเภอเมืองนนทบุรี  จำนวน ๑๕  ราย  ประกอบด้วย

๕.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์  ๖ ราย

-  ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์

          ๑.  ร้านเจ้แดง (เนื้อไก่)

          ๒.  ร้านเจ้แมว (เนื้อสุกร)

-  ตลาดท่าอิฐ

          ๓.  ร้านบังอ๊าท (เนื้อไก่)

-  ตลาดประชานิเวศน์

          ๔.  ร้านหมูเจ๊ดา

          ๕.  ร้านเจ้หงส์ (เนื้อสุกร)

-  ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี

          ๖.  ร้านหมูอนามัย

๕.๑  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๙  ราย

          ๑.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท่าอิฐ

          ๒.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ซ.พิบูลสงคราม ๒๒

          ๓.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ม.นิชดาธานี

          ๔.  ท็อปเดลี่ สาขาท่าอิฐ

          ๕.  ท็อปเดลี่ สาขาจิตวรรณ

          ๖.  ท็อปเดลี่ สาขาเดลี่ท่าอิฐ ๒

          ๗.  ท็อปเดลี่ สาขาสามัคคี ซ. ๕๘

          ๘.  ท็อปเดลี่ สาขาท่าน้ำบางศรีเมือง

          ๙.  ท็อปเดลี่ สาขาตลาดเปรมสุข

 

๖.  อำเภอไทรน้อย จำนวน ๔  ราย ประกอบด้วย

๖.๑  แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน  ๒  ราย

-  ตลาดเทศบาลไทรน้อย

          ๑.  ร้านหมูน้องแอน

          ๒.  ร้านหมูนครปฐม

๖.๒  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๒  ราย

          ๑.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ม.เอเชียโฮมทาวน์

          ๒.  โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเทศบาลไทรน้อย

   

 

ภาพการดำเนินงาน

{gallery}news/2555/news/5510:120:100:0:0{/gallery}