สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี    ได้จัดพิธีมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  ประจำปี ๒๕๕๔  ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)   จำนวนทั้งสิ้น  ๖๙  ราย  ประกอบด้วยแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน  ๔๖  ราย  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน ๒๓ ราย   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)  เป็นประธานในการมอบ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙   กันยายน  ๒๕๕๔  ณ   ห้องประชุมชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   อ่านเพิ่มเติม