สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี   ได้พาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  ๗  รายไปศึกษาดูงานโรงฆ่าโค  กระบือ  เมื่อวันที่  ๘   กันยายน  ๒๕๕๔  ที่เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   เพื่อนำมาพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร (นายสมยศ  อินทรพิน)  ผู้อำนวยการส่วนโรงฆ่าสัตว์  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  (นายสมบัติ  ศุภประภากร)  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร (นายชาญชัย  จุลโลบล) และปศุสัตว์อำเภอเขตหนองจอก    (นายอร่าม  เสืออิ่ม)  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์   อ่านเพิ่มเติม