สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางบัวทอง ได้จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง   อ่านเพิ่มเติม