สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้อาสาสมัครฯ ชุมชน ในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อ่านเพิ่มเติม