idp    

 ๑. การรายงานตามแบบฟอร์ม  

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาสมรรรถนะรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 • แบบฟอร์ม ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • แบบฟอร์ม ๒.๑ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
 • แบบฟอร์ม ๒.๒ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 • แบบฟอร์ม ๓.๑ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
 • แบบฟอร์ม ๓.๒ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
 • แบบฟอร์ม ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๘ 
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 • กรอบการนำเสนอแนวคิดการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
 • หนังสือเชิญประชุม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
 • ตารางการอบรมพัฒนาบุคลากร
 • รูปถ่ายกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 •  ๒. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

  กิจกรรม ๕ส (Big Cleaning Day)  

  หลักฐานการวางแผน
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๕ส
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตาม ๕ส
       - คำสั่งแบ่งโซนรับผิดชอบ ๕ส

   หลักฐานการสื่อสาร
       - รายงานการประชุม เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
       - บันทึกข้อความกำหนดการจัดกิจกรรม ๕ส (Big Cleaning Day)

   หลักฐานการดำเนินการ
       - ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ๕ส (Big Cleaning Day)

   หลักฐานการประเมินและติดตามผล
       - เกณฑ์การให้คะแนนและการแบ่งช่วงคะแนน
       - แบบฟอร์มการตวจให้คะแนนกิจกรรม ๕ส

   หลักฐานการสรุปรายงานผล
       - สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส