670602 

 

 จัดทำโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง