670603 

 

 จัดทำโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่