670604 

 

 จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์