การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑/๒๕๖๖

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

(DLD Co-ordinatior : DLD-C)

 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ DLD-C ในระดับพื้นที่ของจังหวัด หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติม

๒. แผนงานและภารกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์

๓. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

    ๓.๑ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
          รายงานการประชุม | ภาพการประชุม
    ๓.๒ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
          รายงานการประชุมภาพการประชุม
    ๓.๓ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
          รายงานการประชุมภาพการประชุม
    ๓.๔ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
          รายงานการประชุม ภาพการประชุม

    ๓.๕ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
          รายงานการประชุมภาพการประชุม

 

๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

๕. ผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ