การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

(DLD Co-ordinatior : DLD-C)

 

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

๒. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
   ♦ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
    ♦ รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

 

๔. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

    ♦ รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
    ♦ รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
    ♦ รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
     รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
     รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
     รูปภาพแสดงการประสานราชการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖


 ๕. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

      ♦ รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
      ♦ รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ กิจกรรมที่ ๑-๓

 

๖. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
      ♦ รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านชนิดสัตว์
      ♦ รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
      ♦ รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่