DLD C

การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๒/๒๕๖๗

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

(DLD Co-ordinatior : DLD-C)

๑. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่นนทบุรี

๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (Action Plan)

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่

     ♣ การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ | เชิญประชุมวาระการประชุม | รายงานการประชุม
     ♣ การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ | เชิญประชุม | วาระการประชุม | รายงานการประชุม

 ๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ (key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

       ♣ ภารกิจที่ ๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
       ♣ ภารกิจที่ ๒ ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
       ♣ ภารกิจที่ ๓ โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง


๕. รูปภาพ/เอกสารแสดงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

       ♣ รูปภาพการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์
             ♦ ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
             ♦ ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

       ♣ รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน DLD-C
             ♦ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
             ♦ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

๖. รูปภาพ/เอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
             ♦ ภารกิจที่ ๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
             ภารกิจที่ ๒ ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
             ♦ ภารกิจที่ ๓ โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง