DLD C

การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๑/๒๕๖๗

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

(DLD Co-ordinatior : DLD-C)

๑. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่นนทบุรี

๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (Action Plan)

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่

     ♣ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ | วาระการประชุม | เชิญประชุม
     ♣ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ | วาระการประชุม | เชิญประชุม
     ♣ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ | วาระการประชุม | เชิญประชุม
     ♣ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | วาระการประชุม | เชิญประชุม
     ♣ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ | วาระการประชุม | เชิญประชุม

 ๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ (key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

       ♣ ภารกิจที่ ๑ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ
       ♣ ภารกิจที่ ๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
       ♣ ภารกิจที่ ๓ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
       ♣ ภารกิจที่ ๔ เฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

๕. รูปภาพ/เอกสารแสดงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

       ♣ รูปภาพการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์
             ♦ ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖
             ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖
             ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖
             ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
             ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

       ♣ รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน DLD-C
             กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
             กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๖. รูปภาพ/เอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
             ภารกิจที่ ๑ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ
             ภารกิจที่ ๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
             ภารกิจที่ ๓ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
             ภารกิจที่ ๔ เฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์