1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

 

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน 

                - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป