1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๕๑๑๐๐๒๒๕๑๐

 

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๕๑๑๐๐๒๒๕๑๐ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป