คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

๑. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต

    "โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)"

 

๒. การออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์

๓. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ต่ออายุ

๔. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๕. การออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์