idp

 

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

      ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
            ๒.๑.๑ หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรม
 
           ๒.๑.๒ รายงานการประชุม
            ๒.๑.๓ แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
            ๒.๑.๔ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
            ๒.๒.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
            ๒.๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๓ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
            

      ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            ๒.๓.๑ แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมฯ
            ๒.๓.๒ แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมฯ

      ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            ๒.๔.๑ หนังสือให้ดำเนินการทำแบบติดตามฯ
            ๒.๒.๒ แบบติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
            ๒.๔.๓ แบบทดสอบเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรม
            ๒.๔.๔ แบบสรุปหลังการฝึกอบรม