idp

 

 

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

      ๒.๑ การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
            ๒.๑.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม e-learning
            ๒.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
            ๒.๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีพัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)   

      ๒.๒ การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
            ๒.๒.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม e-learning
            ๒.๒.๒ การสมัครสมาชิก ocsc e-learning
            ๒.๒.๓ คู่มือการใช้งาน e-learning ของ ก.พ.        

      ๒.๓ การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
            ๒.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม
            ๒.๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ-ข้าราชการ
                      แบบประเมินความพึงพอใจ-พนักงานราชการ

      ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            ๒.๔.๑ หนังสือให้ดำเนินการทำแบบทดสอบเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรมฯ และแบบประเมิน
            ๒.๔.๒ ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน-ข้าราชการ
                       ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ
            ๒.๔.๓ ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม
                 ๑. หลักสูตร KD๒๙ ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ-ข้าราชการ
                      หลักสูตร KD๒๙ ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ-พนักงานราชการ

                  ๒.หลักสูตร DS๐๖ Microsoft Office Excel ๒๐๑๖-ข้าราชการ
                      หลักสูตร DS๐๖ Microsoft Office Excel ๒๐๑๖-พนักงานราชการ