idp

 

 

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

      ๒.๑ การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
            ๒.๑.๑ หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรม
            ๒.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
            ๒.๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีพัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)   

      ๒.๒ การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
            ๒.๒.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม e-learning
            ๒.๒.๒ การสมัครสมาชิก ocsc e-learning
            ๒.๒.๓ คู่มือการใช้งาน e-learning ของ ก.พ.       

      ๒.๓ การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
            ๒.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม
            ๒.๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ ข้าราชการ | พนักงานราชการ

      ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            ๒.๔.๑ หนังสือให้ดำเนินการทำแบบทดสอบเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรมฯ และแบบประเมิน
            ๒.๔.๒ ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
            ๒.๔.๓ บประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม
                       ๑. หลักสูตร SL๐๑ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ    ข้าราชการ จำนวน ๑๓ ราย
                        ๒. หลักสูตร DS๐๗ Microsoft Office Powerpoint ๒๐๑๖ พนักงานราชการ จำนวน ๑๓ ราย